Home
De Smedenpoort

Situering: Aalter

Masterplan ontwikkeling stationsomgeving

Op basis van een grondige analyse van het actuele landschap en zijn historische betekenis werden de relevante landschapselementen gedistilleerd en als basis genomen voor de nieuwe ontwikkeling van de stationsomgeving in Aalter.

De groene lijnen die de kenmerkende landschapskamers van het achterliggende platteland afbakenen worden doorgetrokken en vormen het basisgrid voor de organisatie van de site.

De stedelijke ontwikkeling met bouwblokken in het centrum van Aalter aan de overzijde van de sporen wordt doorgetrokken tot aan het station en wordt hier ingeschoven in het groene grid.
Beide systemen ontmoeten elkaar op het centrale stationsplein, dat een nieuw begin- en eindpunt van de stedelijke ontwikkeling van de gemeente Aalter vormt.

Van hieruit volgt een geleidelijke afbouw van de bebouwing en sluit ze zo aan bij de achterliggende suburbane woonwijken.
De groene bomenrijen die het basisgrid vormen worden versterkt door de flankerende gracht en voetpad. Deze grachten zorgen voor een natuurlijke verzameling, infiltratie van het regenwater dat voor de hele site in een centrale wadi wordt verzameld.

Het uitgebreide padennet functioneert niet enkel op niveau van de site, maar laat zachte weggebruikers uit de ruime omgeving toe om de stationsomgeving zeer vlot te bereiken. Het autoverkeer wordt beperkt tot bewoners en pendelaars. De auto’s worden per kavel meteen aan het zicht onttrokken via aangepaste parkeervoorzieningen. Op die manier wordt de publieke ruimte maximaal groen en multidisciplinair inzetbaar.

Het inrichtingsplan

De publieke ruimte vertaalt de algemene concepten die op niveau van de site en zijn omgeving ontwikkeld werden in concrete invullingen per deelzone.
Zo onderscheiden we ondermeer:
- De groene doorsteek, als een samenhangende opeenvolging van groen verblijfsruimtes waarlangs fietsers en voetgangers zich comfortabel en aantrekkelijk tussen centrum, station en periferie kunnen verplaatsen. Vanaf het woonerf, over het buurtpark, langs de kruising naar het stationspark en door de opengewerkte spoorwegtunnel naar het groenere hoefijzer aan de overkant van de sporen.
- Het woonpark, als structurerend element voor het woongebied ten noorden van de groene doorsteek, gestructureerd als onderdeel van de vallei van de Oostmolenbeek verwijzend naar de specifieke groenelementen van die vallei stroomafwaarts.
- Het stedelijk stationsplein als een stedelijk afgebakend plein dat het eindpunt van de primaire ontsluitingsweg en plaats biedt voor de busperrons.
- De semi-private buitenruimten van de verschillende bouwblokken waar de vier voorname elementen in overeenstemming met de overige buitenaanleg eveneens aan bod komen en zo verwijzen naar de ruimere omgeving: solitaire bomen, hagen, grassen en water.

Deze opdracht krijgt een vervolg in de architectuuropdracht voor de bouwblokken tussen het stationsplein en de groene doorsteek, waarbij de principes uit het inrichtingsplan een concreet gezicht zullen krijgen.
De gebouwen Stadswaag en Ijzerenwaag bakenen het Stationsplein af en vormen de poort naar het centrum aan de overzijde van de spoorweg. In contrast met de stedelijke pleinzijde worden de appartementen rond het binnengebied maximaal ingebed in het groen. Deze gevels worden licht uitgewerkt met grote raamvlakken, gevelvlakken in witte crepi met terrassen in witte architectonisch beton. De willekeurig geschikte houten bergkasten op de terrassen vormen een speels element in dit geheel.
De witte banden van de kopvlakken van de terrassen worden doorgetrokken in de eerder gesloten buitengevels. In de buitengevels worden de gevelvlakken tussen deze witte banden ingevuld in metselwerkvlakken in roodbruin genuanceerd gevelmetselwerk. Hiertussen worden met een verdiepte steense retour de ramen in een vrij en speels ritme ingeplant. Grotere uitsnijdingen voor inpandige terrassen verlichten verder deze metselwerkgevels.