Home
Modelwijk Laken
  • Herwaardering van de Modelwijk in Laken

  • Herwaardering van de Modelwijk in Laken

Situering: Laken

Opdrachtgever: Lakense Haard CV

Studiebureaus: SWK (stabiliteit) - ESSA (technieken). EXTRENE RAADGEVERS Arch. Wessel de Jonghe (Rotterdam, renovatie Van Nellefabriek, Zonnestraal) Daedalos (akoestiek) prof. Staf Roels (Kuleuven - windstudie)

Architect: Het college van architecten, gevormd door Archi+i, a33, t.v. Jan Maenhout – Steven Van Den Bergh.

Ontwerp:2005-2006

Het wedstrijdontwerp dat aan de basis ligt van deze opdracht voorziet:
- een intensieve raadpleging van de bewoners en bevoorrechte getuigen;
- een respectvolle restauratie van de gebouwen van Braem met toepassing van de hedendaagse comfortnormen;
- restyling van de architecturaal minderwaardige toevoegingen van de jaren ‘70;
- aansluiten bij het oorspronkelijk stedenbouwkundig concept door toevoeging van nieuwe gebouwen (bijkomende woningen), waardoor een betere verknoping met de omringende stedenbouwkundige structuur ontstaat (wegnemen van de desolate perifere sfeer aan de randen, oplossen van voor- achterkantconflicten, sluiten van traditionele bouwblokken);
- toevoeging van bijkomende voorzieningen (kribbe, sportinfrastructuur, jeugdlokalen, horeca, kantoren, …);
- herwaardering van de buitenruimte door ruimtelijke en functionele diversificatie van de verschillende deelruimtes in verschillende sferen;
- opbouw van een netwerk van stedelijke pleinen en versterken van het verkeersluwe centrum met inperking van de parkeeroppervlakte;
- een orthogonaal patroon van voetgangers- en fietsverbindingen met enkele strategisch gekozen diagonale doorsteken;
- een opwaardering van de semi-publieke zones (toegangsportalen, overdekte straten en galerijen, trappen en gangen) met aandacht voor de oorspronkelijke architecturale kwaliteiten, het voorkomen van vandalisme, het scheppen van informele ontmoetingsruimtes, een warme, huiselijke sfeer, kwaliteit die aanzet tot respect;
- optimalisering van het wooncomfort;
- beperken van het energiegebruik;
- verzekeren van de brandveiligheid;
- duurzame en onderhoudsvriendelijke technische installatie;s
- architectonisch imago: aansluiting op de ander torens in de buurt door een aangepast kleur- en materiaalgebruik;
- stedenbouwkundige integratie: aansluiting op bestaande tentoonstellingswijk via sokkelvolumes met nieuwe functies en via speelterreinen, wandel-, fiets- en joggingspaden; aandacht voor de intermediaire openbare ruimte;
- omgevingsaanleg: creatie van sferen met een verschillende belevingswaarde (ringbos, weide en erf) en aandacht voor heldere ontsluiting en sociale veiligheid.