Woonzorgcampus Denderrust bevindt zich aan de rand van de dorpskern van Herdersem, bij Aalst. Zowel ten noorden als ten zuiden van de site bevinden zich open weilanden met bomen. De omliggende omgeving heeft een landschappelijk karakter dat gekenmerkt wordt door lappendekens, wegels, hellende daken, woonerven, hoeves...

De bestaande gebouwen van het woonzorgcomplex op de site zijn verouderd en worden grotendeels gesloopt in het kader van dit vernieuwings- en uitbreidingsproject. Er wordt gestreefd naar de realisatie van een doorwaadbaar binnengebied. Zowel voor de bewoners van de site zelf, als voor bezoekers en buurtbewoners. Daartoe wordt de site zowel vanop straat als via het achterliggende binnengebied toegankelijk gemaakt. Bestaande en nieuwe buurtwegen en paden worden doorgetrokken doorheen het binnengebied.

Het programma is opgesplitst in 3 verschillende, kleinschalige gebouwen verdeeld over de site: een publieke cluster (cluster 3) en twee woonzorgclusters (cluster 1 & 2).

De publieke cluster bestaat uit onthaal, lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en ontmoetingsruimte 'De Bron'.
De woonzorgclusters bestaan uit kleinschalig samenwonen in leefgroepen van maximum 14 bewoners.
In het bestaande 'Oud Klooster' worden zes assistentiewoningen voorzien d.m.v. de renovatie van een deel van het gebouw.

Niet alleen de realisatie van kleinschalige clusters moet zorgen voor een goede integratie in het dorpsweefsel. Ook met de uitwerking van de architectuur van de clusters wordt ingezet op een harmonieuze inpassing in de omgeving. Daartoe worden de nieuwe clusters uitgewerkt volgens een moderne hoevetypologie die enerzijds aansluiting zoekt bij zijn omgeving en anderzijds een vertrouwd beeld realiseert voor de bewoners van de site.

De integratie van hellende daken en verspringende gevelvlakken draagt bij aan een kleinschalige uitstraling van de clusters. De idee van de moderne hoevetypologie wordt versterkt door het gebruik van een roodbruine baksteen, rode keramische dakpannen en zwart schrijnwerk. Een doorgedreven detaillering van de gevels, met verticale rollagen boven de ramen en plinten die geaccentueerd worden, zorgt voor extra verfijning van de gebouwen. Dorpsgevels ontstaan langs dorpse wegels in een groen binnengebied.
Om de nodige privacy voor de bewoners te realiseren, worden beide zorgclusters voorzien van een afgesloten, geborgen woonerf dat omarmd wordt door de gebouwvleugels van de clusters.

1/7
next project