Het Hotel d’Udekem d’Acoz (16de-18de eeuw), beschermd als monument, maakt, zowel historisch als functioneel, de kern uit van het Sint-Pieterscollege.

Het bestaande gebouw wordt grondige gerestaureerd, waarbij de bestaande waardevolle elementen maximaal in hun oorspronkelijke luister worden hersteld, de storende elementen worden verwijderd waarbij vervangende elementen en toevoegingen maximaal de bestaande kwaliteiten ondersteunen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om het gebouw zoveel mogelijk in te vullen met functies die compatibel zijn met de historische context, maar die de school ook daadwerkelijk nodig heeft. Alle lesfuncties voor de leerlingen worden eruit verwijderd, er worden vooral representatieve functies (polyvalente ruimte) in ondergebracht en ondersteunende ruimtes voor de leerkrachten (leerkrachtenlokaal, studieruimte, vergaderlokalen, individuele bureautjes en gespreksruimtes).

Om deze functies mogelijk te maken wordt een nieuwe, aangepaste verticale ontsluiting voor het ganse gebouw voorzien.

De oorspronkelijke toegang van de school was gericht op de straat (via de voorkoer). In het kader van het schoolgebeuren is een optimale toegang op de speelplaats gericht na de lessen. Dit is echter ook de optimale toegang voor bezoekers omdat de speelplaatsen buiten de lesuren als uitbreiding van de parking en fietsenstalling worden gebruikt. Het nieuwe toegangsgeheel met trappenhuis, moet daarom een voldoende signaalfunctie krijgen naar de speelplaats toe.

Om de autonomie van het bestaande gebouw zoveel mogelijk te respecteren, wordt het bijgebouw opgevat als een glazen overgangsruimte die aan de noordzijde afgeschermd wordt met een schijfvormige antracietkleurige wand. Het geheel krijgt een strakke en hedendaagse vormgeving.
Het schrijnwerk is uitgevoerd in grijs gemoffeld staal (slanke profielen), aan de zuidzijde beschermd met zonwerende lamellen, eveneens in staal.

1/19
next project